GDPR

Personuppgiftspolicy

 

Policyns syfte och tillämplighet

Denna personuppgiftspolicy ger information om Optimations insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter som tillhör personer som arbetar för faktiska eller potentiella kunder åt Optimation och andra affärspartners.

Policyn är tillämplig när du besöker Optimations webbplatser, när du tar kontakt med Optimation och när du ingår eller fullgör ett avtal med Optimation.

Den här policyn gäller från och med den 25 maj 2018.

 

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Optimation behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att

 • erbjuda och leverera professionella tjänster och produkter
 • besvara inkommande intresseanmälningar
 • kunna ingå och fullgöra avtal
 • utfärda och bearbeta fakturor och betalningar
 • erbjuda dig service före, under och efter köp.

 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

För att ovanstående ändamål ska kunna uppnås behöver vi behandla uppgifter om

 • för- och efternamn på företagets kontaktperson
 • e-postadress till företagets kontaktperson(er)/projektdeltagare
 • telefonnummer till företagets kontaktperson.

När du besöker Optimations webbplatser kan vi endast identifiera din IP-adress, varifrån anropet till webbplatserna görs. Trots denna uppgift förblir du anonym, om du inte själv väljer att lämna uppgifter som kan identifiera dig, exempelvis genom att skicka e-postmeddelande till oss.

 

Med stöd av vilken/vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Optimation behandlar personuppgifter om dig i syfte att kunna fullgöra eller ingå avtal med dig. Det innebär att vi endast behandlar personuppgifter om dig för de ändamål som uttryckligen nämns i denna policy.

 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Utgångspunkten är att vi endast behandlar dina personuppgifter under så lång tid som krävs för att fullgöra eller ingå avtal med våra kunder. Vi kan även spara personuppgifter för att kunna upprätthålla en så bra servicenivå som möjligt åt våra kunder.

Personuppgifter som behövs för faktureringsändamål samt för att uppfylla kraven i bokföringslagen, mervärdesskattelagen och annan tvingande lagstiftning bevaras under en period om minst sju år.

 

När lämnar vi ut dina uppgifter?

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Vi överför inte heller dina uppgifter till tredje land.

Däremot kan personuppgifter delas till företag som ingår i samma koncern som Optimation.

Utlämnande av dina uppgifter kan också ske om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att Optimation ska kunna uppfylla sina lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser.

 

Säkerhet

Optimation är mån om att skydda dina personuppgifter. De säkerhetsåtgärder vi har vidtagit har skett med utgångspunkt i de tekniska möjligheter som finns och de risker som finns samt de behandlade uppgifternas känslighet.

Vår utgångspunkt är att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Vi behandlar inte särskilda kategorier av personuppgifter (”känsliga personuppgifter”) om dig.

 

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du
kontakta oss på 0771 – 11 55 66.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse - du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss

 

Optimation kan komma att vidta säkerhetsåtgärder för att säkerställa att du är den du utger dig för att vara. Om du inte på ett trovärdigt sätt kan visa din identitet kan Optimation underlåta att tillgodose din begäran.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att skicka in klagomål till tillsynsmyndigheten, i detta fall till:
Datainspektionen

Box 8114

104 20 STOCKHOLM

mail: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter och information om personuppgiftsansvarige:

Företagsnamn: Optimation AB

Organisationsnummer: 556620-9879

Säte: Piteå.

Optimation kan kontaktas på telefonnummer +4677111 55 66.

Telefon:

Växel: 0771-11 55 66
Fax: 0911-108 10

 

Postadress:

Optimation AB
Box 27
941 21 Piteå

 

Besök och godsadresser:

Luleå
Timmermansgatan 16B
972 33 Luleå

Piteå
Djupviksgatan 20
941 33 Piteå

Sundsvall
Esplanaden 25
852 36 Sundsvall

Uppsala
Trädgårdsgatan 5
753 09 Uppsala