Simulering

Genom att använda dynamisk simulering kan du - göra rätt direkt.

Varför vänta till drifttagning med att testa och verifiera resultat av förändringar i styrstrategier?

Vid drifttagningstillfället är alla parter pressade av att så snart som möjligt få igång anläggningen vilket ger ytterst små möjligheter att prova olika driftsfall.

Optimation har genomfört ett flertal projekt där processmodeller och simulering används i test och verifiering av nya styrstrategier. I våra projekt har vi skaffat oss stor erfarenhet av att bygga processmodeller där

 • typ och komplexitet anpassas till användningen och projektmålen
 • modellen verifieras mot den aktuella verkligheten
 • detaljnivå erbjuder ett trovärdigt simuleringsresultat i kombination med acceptabel simuleringshastighet

Arbetet med modellering/simulering är värdefullt i alla faser av ett projekt:

Förprojektering

Ju tidigare modellering och simulering kommer till användning i ett projekt, desto bättre.

I de tidiga faserna av projektet kommer simulering till stor nytta då de processtekniska lösningarna fortfarande kan påverkas och därför erbjuder ytterligare möjligheter att utnyttja de fördelar som simulering erbjuder. Syftet är att tidigt få en god förståelse för processens dynamiska egenskaper samt en god grund för en positiv interaktion mellan process- och reglerteknisk lösning. Den framtagna simuleringsmodellen är också användbar i senare faser av projektet.

I förstudien kan olika idéer till lösningar studeras. Simulatorn är då ett kraftfullt verktyg för processingenjörer som kan utvärdera olika processtekniska lösningar och hur dessa kan styras.

 • Prestanda hos processkomponenter
 • Dimensionering av motorer, pumpar, fläktar m.m.
 • Ventilstorlekar
 • Reglerområden
 • Reglerstrategier

Funktionsbeskrivningen kan kompletteras med resultat från simuleringar och därigenom ge ett bättre underlag för upphandling av ”rätt” funktion.

Dynamisk Visualisering

Genom att visa resultat från simuleringar i animerad grafik ex. trendkurvor, processbilder och 3D- bilder kan effekter av olika lösningar illustreras mer lättillgängligt. Detta innebär att diskussionen om simuleringsresultaten kan föras i ett bredare forum där insikter, idéer och kreativitet skapar ny kunskap som kan tillföras lösningarna redan i förprojekteringen.

Projektering

Modellen från förprojekteringen kan vidareutvecklas och förfinas för att användas i konstruktionsarbetet. Simulatorn fungerar som processersättare för utveckling, analys och test av:

 • Reglerstrategier.
 • Trimning av reglerkretsar.
 • Förreglingskedjor.
 • DCS - program.
 • Operatörsbilder.

Även i befintliga anläggningar kan en simulator fungera som ett kraftfullt trimnings- och optimeringsverktyg för felsökning och analys av reglersystem.

Utbildning

Simulatorn är ett kraftfullt verktyg i utbildningsarbetet genom hela projektet. Framförallt för operatörsträning ges en ny dimension och ökad förståelse för samverkan mellan process- och reglertekniskt lösning. Resultat av operatörsingrepp i långsamma processteg kan enklare studeras genom att ”forcera” tiden i simulatorn.

Dynamisk visualisering är också i samband med utbildning ett kraftfullt verktyg för att göra simuleringsresultaten mer tillgängliga och skapa diskussion runt alternativa körsätt.

Operatörsstöd

Olika former av beslutsstöd och överordnad reglering kan utvecklas med processmodellen som grund.

Exempel på funktioner som kan realiseras:

 • Visualisering av processtillstånd
 • Virtuella mätpunkter.
 • Prognostiseringsverktyg, ”what if- analys”
 • Modellbaserad reglering
Kontakt: 
Relaterade Projekt: 
Hur bygger man en dynamisk simulatormodell av ett fjärrvärmenät som innehåller 46 000 rör, 9 000 kunder och har en utbredning på 20 km inom rimlig...
Simulering i realtid, där felbeslut leder till realistiska larm om haverier eller brott på pappersbanan är numera en möjlighet för blivande...
Gemensam utveckling av Optimations simuleringsbibliotek ger snabbare introduktion av simulatorer och underlättar vidareutveckling. I dag har...
Genom en avancerad styrning av ett antal kylramper i SSABs bredbands verk i Borlänge kunde Optimation bidra till att stålverket ökade sin kapacitet....
När Billerud Korsnäs fabrik i Gävle skulle bygga om och förnya sin energiproduktion började man tidigt med reglerstrategierna i ett samarbete med...